2012-08-27 - STOCKHOLM

SLL Internfinans vårdar engelskan.

Nu har vi dragit igång lektioner hos SLL Internfinans, ett landstingsägt bolag som möjliggör för landstinget att agera samordnat gentemot externa aktörer på finansmarknaden. Internfinans hanterar bland annat landstingets skuldportfölj som vid årsskiftet uppgick till cirka 27 miljarder samt förvaltningen av landstingets stiftelser och gåvofonder som är cirka 155 till antalet med ett förvaltat kapital på cirka 438 miljoner.

Som bekant är den finansiella världen väldigt internationaliserad och hanteringen av finansiella instrument sker till stor del i en anglosaxisk miljö och behovet av goda engelskkunskaper är därmed stort.